หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » Industry Analysis http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 วัฏจักรชีวิตอุตสาหกรรม http://hoondb.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1/ http://hoondb.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1/#comments Sun, 26 Jan 2014 11:43:25 +0000 http://hoondb.com/?p=3812 วัฏจักรชีวิตของอุตสาหกรรม หรือ Industry Life Cycle คือวงจรการขยายตัวของอุตสาหกรรม เราสามารถพิจารณาวัฏจักรชีวิตของอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประกอบการลงทุนได้ว่าอุตสาหกรรมนั้นอยู่ในระยะไหนแล้ว โดยเราสามารถแบ่งเป็นระยะต่าง ๆ ได้ตามด้านล่างนี้

1. ระยะเริ่มต้น

เป็นระยะเริ่มแรกที่มีผู้ผลิตเพียงไม่กี่ราย ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่ยอมรับและยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยในช่วงนี้ยอดขายและกำไรจะค่อนข้างต่ำ แต่จะค่อย ๆ พัฒนาไปอย่างช้า ๆ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาและเงินทุนในการปรับปรุง พัฒนา และ ต่อยอดสินค้าให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

2. ระยะเติบโต

ในระยะนี้สินค้าเริ่มเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับ เริ่มมองเห็นแนวโน้มของอุตสาหกรรมได้ชัดเจนขึ้น ทำให้เริ่มมีคู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมมากขึ้นแต่การแข่งขันยังไม่รุนแรงมากนัก โดยผลตอบแทนของบริษัทเหล่านี้จะถูกนำไปลงทุนต่อซะเป็นส่วนใหญ่เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

3. ระยะขยายตัว

ผลิตภัณฑ์กลายเป็นที่ยอมรับของตลาด ยอดขายและกำไรเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นมากมายและมีการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้นกว่าเดิมมาก ความได้เปรียบจาก Economies of Scale เกิดขึ้น บริษัทเล็ก ๆ เริ่มถูกบีบออกจากตลาด

4. ระยะอิ่มตัว

การเติบโตเริ่มช้าลงและเข้าสู่ระยะอิ่มตัวเมื่อเทียบกับระยะก่อนหน้านี้ เป้าหมายหลักของบริษัทคือการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์ (Market Share) โดยบริษัทที่อยู่ในระยะนี้จะมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลได้มากขึ้นกว่าในระยะก่อนหน้า

5. ระยะเสื่อมถอย

ยอดขายและรายได้ลดน้อยลง และหากบริษัทในอุตสาหกรรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อีกต่อไปก็อาจถูกแทนที่ด้วยอุตสาหกรรมใหม่ไปเลย (เข้าสู่ระยะเสื่อมถอย)

]]>
Industry Life Cycle

วัฏจักรชีวิตของอุตสาหกรรม หรือ Industry Life Cycle คือวงจรการขยายตัวของอุตสาหกรรม เราสามารถพิจารณาวัฏจักรชีวิตของอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประกอบการลงทุนได้ว่าอุตสาหกรรมนั้นอยู่ในระยะไหนแล้ว โดยเราสามารถแบ่งเป็นระยะต่าง ๆ ได้ตามด้านล่างนี้

1. ระยะเริ่มต้น

เป็นระยะเริ่มแรกที่มีผู้ผลิตเพียงไม่กี่ราย ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่ยอมรับและยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยในช่วงนี้ยอดขายและกำไรจะค่อนข้างต่ำ แต่จะค่อย ๆ พัฒนาไปอย่างช้า ๆ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาและเงินทุนในการปรับปรุง พัฒนา และ ต่อยอดสินค้าให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

2. ระยะเติบโต

ในระยะนี้สินค้าเริ่มเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับ เริ่มมองเห็นแนวโน้มของอุตสาหกรรมได้ชัดเจนขึ้น ทำให้เริ่มมีคู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมมากขึ้นแต่การแข่งขันยังไม่รุนแรงมากนัก โดยผลตอบแทนของบริษัทเหล่านี้จะถูกนำไปลงทุนต่อซะเป็นส่วนใหญ่เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

3. ระยะขยายตัว

ผลิตภัณฑ์กลายเป็นที่ยอมรับของตลาด ยอดขายและกำไรเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นมากมายและมีการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้นกว่าเดิมมาก ความได้เปรียบจาก Economies of Scale เกิดขึ้น บริษัทเล็ก ๆ เริ่มถูกบีบออกจากตลาด

4. ระยะอิ่มตัว

การเติบโตเริ่มช้าลงและเข้าสู่ระยะอิ่มตัวเมื่อเทียบกับระยะก่อนหน้านี้ เป้าหมายหลักของบริษัทคือการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์ (Market Share) โดยบริษัทที่อยู่ในระยะนี้จะมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลได้มากขึ้นกว่าในระยะก่อนหน้า

5. ระยะเสื่อมถอย

ยอดขายและรายได้ลดน้อยลง และหากบริษัทในอุตสาหกรรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อีกต่อไปก็อาจถูกแทนที่ด้วยอุตสาหกรรมใหม่ไปเลย (เข้าสู่ระยะเสื่อมถอย)

]]>
http://hoondb.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1/feed/ 0