Trending Topics
พจนานุกรมนักลงทุน
Fundamental
Company Analysis
งบการเงิน
มือใหม่เล่นหุ้น
การเงิน
Fundamental
Technical Analysis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamentals
 
 
 
 
 
Debt Ratios
Most Recent
 
Read More
Apr 13, 2014

Debt Ratio (อัตราส่วนหนี้สิน)

ความหมาย Debt Ratio

Debt Ratio หรือ อัตราส่วนหนี้สิน คือ อัตราส่วนที่เปรียบเทียบหนี้สินรวมกับสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท Debt Ratio บอกเราถึงสัดส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทโดยคิดเป็นเปอร์เซนต์ หรืออีกความหมายหนึ่งคือ สินทรัพย์ของบริษัทเป็นของเจ้าหนี้มากน้อยแค่ไหน (ดูตัวอย่างและสูตรการคำนวณด้านล่าง) ดังนั้น ยิ่งบริษัทมีค่า Debt Ratio สูงเท่าไร ความเสี่ยงก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย กล่าวคือ มีภาระหนี้สินเยอะ (Credit Risk) และในทางกลับกัน หากบริษัทมีค่า Debt Ratio ต่ำ นั่นหมายความว่าบริษัทนั้นมีหนี้สินน้อยเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ทั้งหมดที่มี

Debt Ratio = Total Debt / Total Assets อัตราส่วนหนี้สิน = หนี้สินรวม / สินทรัพย์รวม

Debt Ratio มากกว่า 1 [...]
542593
End of the line!
โปรแกรมคิดหุ้น
TOP 5 ALL TIME
Heat Index
 
1
Net Present Value (มูลค่าปัจจุบันสุทธิ)
 
2
กำไรต่อหุ้น (Earning per Share)
 
3
Book Value (มูลค่าตามบัญชี)
 
4
Dow Jones คืออะไร?
 
5
Beta (ค่าเบต้า)