บัญชีเงินสด (Cash Account)


ความหมาย บัญชีเงินสด

บัญชีเงินสด หรือ บัญชี Cash Account คือประเภทของบัญชีที่สามารถใช้ซื้อหลักทรัพย์ได้โดยต้องชำระค่าซื้อด้วยเงินสดเต็มตามจำนวนที่ซื้อในวันทำการวันที่ 3 (T+3) ผ่านบริการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS-Automatic Transfer System) เช่นเดียวกับการรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จะพิจารณาอนุมัติวงเงินจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า (หลักฐานการเงิน) โดยต้องวางหลักประกัน 20% ของมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ต้องการซื้อ อัตราดอกเบี้ยหลักประกันเงินฝากเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ยกตัวอย่าง

หากซื้อหุ้นไป 100,000 บาทในวันจันทร์ด้วยบัญชีเงินสด เงิน 100,000 บาท + ค่าคอม จะถูกตัดจากบัญชีที่ให้ไว้ในวันพฤหัสบดี (+ 3 วันทำการ ไม่นับวันที่ซื้อ และไม่นับถ้าตรงกับวันหยุด) ต่อมาถ้าขายหุ้นในวันพฤหัสบดี ก็จะได้รับเงินในวันอังคารหน้า