ATO / ATC


คำสั่ง ATO / ATC

ATO คืออะไร? คำสั่ง ATO (At The Open) คือประเภทของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นคำสั่งที่ใช้เมื่อต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาดเปิดทำการซื้อขายโดยไม่สนใจราคา (ไม่ต้องระบุราคา การซื้อขายจะเกิดขึ้นแน่นอน เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มี Bid/Offer เหลืออยู่เลย) ดังนั้นนักลงทุนจึงต้องส่งคำสั่ง ATO ในช่วงก่อนเปิดตลาดเท่านั้น โดยสามารถส่งคำสั่งได้ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย

ATC คืออะไร? คำสั่ง ATC (At The Close) ก็จะคล้ายๆ กับ คำสั่ง ATO แต่เอาไว้ใช้ในช่วงปิดตลาดตั้งแต่เวลา 16:30 น. เป็นต้นไปจนถึงเวลาปิด คำสั่ง ATO และ ATC จะได้สิทธิในการจับคู่เป็นลำดับแรกสุด (ก่อน Limit Order) โดยระบบจะนำคำสั่งซื้อขายทั้งหมดมาจัดเรียงตามลำดับราคาและเวลาที่ดีที่สุดเพื่อคำนวณหาราคาเปิดหรือปิดโดยผ่านหลักเกณฑ์การคำนวณต่าง ๆ เช่น Maximum Executable Volume, Minimum Imbalance, Positive Imbalance และ Negative Imbalance เป็นต้น