เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)


Agro & Food Industry

หุ้นกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร: กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก ทำป่าไม้ ทำปศุสัตว์ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สามารถแบ่งได้เป็นสองหมวดธุรกิจได้แก่ ธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) และ อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage)


ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

  • ธุรกิจที่ทำการเพาะปลูก ทำการปศุสัตว์ ทำการประมง ทำป่าไม้ การแปรรูป การชำแหละและเก็บรักษาสินค้าเกษตร รวมถึงตัวแทนจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเบื้องต้นเพื่อนำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
  • ยกเว้น ธุรกิจที่เกี่ยวกับปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืชที่เป็นเคมีภัณฑ์และกิจการที่เกี่ยวข้องกับเส้นใย

อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

  • ผู้ผลิตอาหารโดยแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตร ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร ตัวแทนจำหน่ายอาหาร และรวมถึงผู้ผลิตเครื่องดื่มต่าง ๆ