เทคโนโลยี (TECH)


Technology

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี: กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสินค้าเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นสินค้าขั้นต้น ขั้นกลาง หรือขั้นสุดท้าย และรวมถึงผู้ให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถแบ่งได้เป็นสองหมวดธุรกิจได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Components) และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology)


ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

  • ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกส์ที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์โดยทั่วไป เช่น IC PCB และ Semiconductor, ยกเว้น ชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้เฉพาะในคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

  • ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลและการสื่อสาร เช่น ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม ดาวเทียม เคเบิล ผู้วางระบบ IT และผู้ให้บริการเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต จัดทำหรือออกแบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น, ผู้ผลิต หรือให้บริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เมนเฟรม Server, ผู้ผลิต และหรือ ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับเทคโนโลยีนี้ เช่น อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมฮาร์ดแวร์ และชิ้นส่วนเฉพาะของคอมพิวเตอร์ และผู้พัฒนาซอฟท์แวร์