หุ้น


ความหมายของ “หุ้น”

คำว่า “หุ้น” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นคือหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในส่วนหนึ่งของบริษัท ผู้ถือหุ้นจึงมีสถานะเป็นเจ้าของบริษัท โดยความเป็นเจ้าของสามารถระบุได้ด้วยจำนวนหุ้นต่อหุ้นทั้งหมด ราคาของหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ผลประกอบการของบริษัท เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วหุ้นสามาถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภทคือ หุ้นสามัญ (Common Stock) และ หุ้นบุริมสิทธิ์ (Preferred Stock)

หุ้น จัดเป็นการลงทุนพื้นฐานของเกือบทุกพอร์ตการลงทุน (Portfolio) เพราะจากอดีตที่ผ่านมา การลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนแบบอื่น ๆ เกือบทั้งหมดในระยะยาว