หุ้นสามัญ (Common Stock)


ความหมาย หุ้นสามัญ

คำว่า “หุ้นสามัญ” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นสามัญ หรือ Common Stock บางคนก็เรียกว่าหุ้นทุน คือ ตราสารทุนที่บ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท ผู้ถือครองหุ้นสามัญมีสิทธิเข้าประชุมและออกคะแนนเสียงในที่ประชุม และร่วมพิจารณาตัดสินใจปัญหาสำคัญต่าง ๆ ที่ถูกนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สิทธิผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นสามัญได้รับก็คือ เงินปันผล (Dividend) จากกำไรของบริษัทตามอัตราที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งจะได้รับหลังจากที่จ่ายปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิไปก่อนแล้ว อาจมีผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น (Capital Gain) ซึ่งไม่แน่นอนเพราะผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นอาจไม่มีการจ่ายเงินปันผลเลย และ/หรือ ราคาหุ้นตกเกิดเป็น (Capital Loss) ก็เป็นไปได้ และหากบริษัทล้มละลายหรือเลิกกิจการมีการจำหน่ายทรัพย์สิน ผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิที่จะได้รับแบ่งทรัพย์สินคืนตามสัดส่วนของหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นภายหลังจากที่ได้ชำระคืนให้แก่เจ้าหนี้รวมไปถึงผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจนครบถ้วนแล้ว จึงจัดได้ว่าผู้ถือหุ้นสามัญจะเป็นผู้มีสิทธิ์ในลำดับสุดท้ายของการได้รับส่วนที่เหลือจากการลงทุนคืน