หุ้นบุริมสิทธิ์ (Preferred Stock)


ความหมายของ “หุ้นบุริมสิทธิ์”

คำว่า “หุ้นบุริมสิทธิ์” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นบุริมสิทธิ์ หรือ Preferred Stock คือตราสารทุนที่บ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทในระดับที่สูงกว่าหุ้นสามัญ หมายความว่าจะมีสิทธิในการรับชำระคืนเงินทุนในกรณีบริษัทเลิกกิจการก่อนหุ้นสามัญแต่หลังจากเจ้าหนี้ หุ้นบุริมสิทธิ์คือหุ้นสามัญผสมกับความเป็นเจ้าหนี้ มีลักษณะเป็นกึ่งหนี้และกึ่งเจ้าของ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการบริหารเหมือนหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์จะได้รับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญหากบริษัทจ่ายปันผลอีกด้วย

หุ้นบุริมสิทธิ์ หรือ Preferred Stock สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท เช่น ชนิดสะสม, ชนิดไม่สะสม, ชนิดร่วมรับ และ ชนิดไม่ร่วมรับ ซึ่งหุ้นบุริมสิทธิ์แต่ละประเภทจะมีสิทธิที่แตกต่างกันในเรื่องของอัตราการรับเงินปันผล