หุ้นกู้ (Corporate Bond)


หุ้นกู้คืออะไร?

หุ้นกู้ (Corporate bond หรือ Debenture) คือ หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่ผู้ออกเป็นบริษัทเอกชนเพื่อกู้ยืมเงินจำนวนหนึ่งจากผู้ซื้อ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยตามอัตราที่ได้กำหนดไว้พร้อมรับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน โดยทั่วไปแล้วหุ้นกู้จะมีระยะเวลามากกว่า 1 ปีขึ้นไป

ความเสี่ยงของ หุ้นกู้ คือการผิดนัดชำระดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้น ดังนั้น ผลตอบแทนของหุ้นกู้จึงมีมากกว่าตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่มีมากกว่า อัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้จึงขึ้นอยู่กับอันดับความน่าเชื่อถือ หรือ Credit Rating นั่นเอง หุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงด้านราคาเช่นเดียวกับหุ้นสามัญในกรณีที่มีการซื้อขายก่อนครบกำหนดไถ่ถอนซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด อีกทั้งยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายเปลี่ยนมือของหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด