สรุปหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขายชอร์ต


รายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับการชอร์ตหุ้นสามารถสอบถามได้จากบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งในเบื้องต้นแล้ว เงื่อนไขมักจะประกอบไปด้วย หุ้นที่ยืม/ให้ยืมได้ มูลค่าขั้นต่ำในการยืม ระยะเวลาในการยืม ค่าธรรมเนียมการให้ยืม/ขอยืม เป็นต้น


หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขายชอร์ตปี 40

1. หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ขายชอร์ต

สมาชิกสามารถขายชอร์ตได้เฉพาะหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยจะทำการทบทวนความเหมาะสมทุก 6 เดือน ยกเว้นผู้ดูแลสภาพคล่องสามารถขายชอร์ตในหลักทรัพย์ที่ตนทำหน้าที่ดูแลอยู่ได้ด้วย ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 1 มากราคม 2541 เป็นต้นไป ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดให้หลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตได้มีจำนวน 50 หลักทรัพย์ ได้แก่ หลักทรัพย์ที่อยู่ใน SET50 Index

2. หลักเกณฑ์ราคา

สมาชิกจะเสนอขายชอร์ตได้เฉพาะในราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายเท่านั้น

3. การส่งคำสั่งขายชอร์ต

ก่อนส่งคำสั่งขายชอร์ตทั้งเพื่อบัญชีบริษัทและบัญชีลูกค้า ให้สมาชิกตรวจสอบว่าสมาชิกสามารถส่งมอบหลักทรัพย์ได้ตามกำหนดเวลาส่งมอบหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด นอกจากนี้ สมาชิกต้องส่งคำสั่งขายชอร์ตผ่านระบบการซื้อขายโดยอัตโนมัติ โดยระบุอักษร “S” เพื่อแสดงว่าเป็นการขายชอร์ตด้วย

4.1 บัญชีลูกค้าทั่วไป

ลูกค้าทั่วไปต้องขายชอร์ตในบัญชีมาร์จิ้นและยืมหลักทรัพย์จากสมาชิกเท่านั้น โดยปฏิบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้น ซึ่งกำหนดให้มีการวางหลักประกันเริ่มต้นและการเรียกหลักประกันเพิ่ม ดังนั้น สมาชิกที่ขายชอร์ตเพื่อลูกค้าทั่วไปจึงต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ด้วย

4.2 ลูกค้าสถาบัน

ลูกค้าสถาบันสามารถขายชอร์ตในบัญชีเงินสดได้ เนื่องจากลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดหาหลักทรัพย์มาเองเพื่อส่งมอบการขายชอร์ต ในการณีที่สมาชิกขายชอร์ตเพื่อลูกค้าสถาบันเพียงอย่างเดียว สมาชิกจึงไม่จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ด้วย

5. การควบคุมปริมาณการขายชอร์ต

ตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดปริมาณสูงสุดของหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งที่ขายชอร์ตไว้และยังไม่ได้ซื้อคืน ซึ่งในเบื้องต้นได้กำหนดไว้ที่ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทนั้น ในกรณีที่มีการขายชอร์ตเกินกว่าจำนวนดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามขายชอร์ตหลักทรัพย์นั้นในวันทำการถัดไปจนกว่าจำนวนดังกล่าวจะลดลง

6. การรายงาน

1. รายงานการขายชอร์ตที่ยังมิได้มีการซื้อคืนตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดและส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ผ่านระบบ BRS ภายในเวลา 20.00 น. ของวันทำการแต่ละวัน
2. บันทึกการขายชอร์ตตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและเก็บไว้ที่บริษัทเพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์เข้าไปตรวจสอบได้

[ที่มา: หลักเกณฑ์ปี 2540 ]