สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)


Industrials

หุ้นกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม : กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวกับวัตถุดิบทั่วไปที่สามารถนำไปใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม สินค้าขั้นต้นหรือสินค้าขั้นกลาง เครื่องมือและเครื่องจักรต่าง ๆ ที่นำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนตร์ สามารถแบ่งได้เป็นหกหมวดธุรกิจได้แก่ ยานยนต์ (Automotive), วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (Industrial Materials & Machine), กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (Paper & Printing Materials), ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (Petrochemicals & Chemicals), บรรจุภัณฑ์ (Packaging) และ เหล็ก (Steel)


ยานยนต์ (AUTO)

  • ประกอบไปด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ผู้ผลิตหรือประกอบรถยนต์และยานยนต์ประเภทต่าง ๆ, ผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ประกอบชิ้นส่วนหรืออะไหล่รถยนต์, ผู้ให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์, ผู้จัดจำหน่าย และศูนย์จำหน่ายรถยนต์ทั้งมือหนึ่งและมือสอง

วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

  • ประกอบไปด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นจักรกลหนักหรือเบา, อุปกรณ์หรือส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่นสายไฟ หลอดไฟ ฉนวนไฟฟ้า และมอเตอร์ต่าง ๆ, วัตถุดิบที่ใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรมแต่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อลูมิเนียม เป็นต้น, ยกเว้น บริษัทที่ผลิตเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ได้ในเฉพาะหมวดธุรกิจใดหมวดธุรกิจหนึ่งเท่านั้น (ไม่สามารถนำไปใช้กับการผลิตสินค้าในหมวดอื่นได้เลย) ให้จัดอยู่ในหมวดธุรกิจของสินค้าขั้นปลายนั้น ๆ

กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

  • ประกอบไปด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายเยื่อกระดาษ กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษทุกชนิด, ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายหมึกสำหรับใช้ในการพิมพ์ต่าง ๆ (แต่ไม่รวมโรงพิมพ์ซึ่งจะจัดอยู่ในหมวด Media & Publishing)

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

  • ประกอบไปด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เม็ดและผงพลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ, ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสารเคมี เคมีภัณฑ์พื้นฐาน เคมีภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช, ยกเว้น การผลิตสินค้าพลาสติกขึ้นรูปเพื่อเป็นอุปกรณ์ ชิ้นส่วน หรือเครื่องประกอบของสินค้าขั้นสุดท้าย หรือกลุ่มสินค้าใดเป็นการเฉพาะ

บรรจุภัณฑ์ (PKG)

  • ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายบรรจุภัณฑ์และส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งนำไปผลิตบรรจุภัณฑ์ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในหมวดธุรกิจอื่น ๆ

เหล็ก (STEEL)

  • ผู้ผลิต แปรรูป หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก หรือมีส่วนประกอบจากเหล็กเป็นหลัก เช่น แสตนเลสเ ป็นต้น