Inventory (สินค้าคงคลัง)


ความหมาย Inventory

Inventory หรือ สินค้าคงคลัง / สินค้าคงเหลือ คือ วัสดุ วัตถุดิบ หรือ สินค้าที่ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนการผลิตหรือที่ผลิตเสร็จรอจำหน่ายก็ตาม สินค้าคงคลัง จัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนชนิดหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับการดำเนินธุรกิจ และเพื่อไม่ให้เกิดความไม่ราบรื่นต่าง ๆ เช่น สินค้าขาดแคลน กระบวนการผลิตชะงัก หรือ มีต้นทุนในการจัดเก็บที่สูงเกินไป กิจการจึงต้องมีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ดี