ระดับของความเสี่ยง


ความเสี่ยงมีหลายระดับ

การลงทุนที่มีอัตราผลตอบแทนสูงย่อมมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นตามไปด้วย การจัดสรรเงินทุนลงในหลักทรัพย์และสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับกับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการลงทุน ระดับของความเสี่ยงสามารถแย่งออกเป็นได้ 5 ขั้น โดยระดับที่ 1 จะมีความเสี่ยงน้อยที่สุด และ ระดับที่ 5 จะมีความเสี่ยงสูงมาก

ระดับ ความเสี่ยง สินทรัพย์
1 ความเสี่ยงต่ำมาก เงินฝาก ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรระยะสั้น
2 ความเสี่ยงต่ำ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้บริษัทขนาดใหญ่
3 ความเสี่ยงปานกลาง หุ้นกู้ หุ้น กองทุนรวม
4 ความเสี่ยงสูง หุ้นกู้ดอกเบี้ยสูง ตราสารอนุพันธ์
5 ความเสี่ยงสูงมาก หุ้นเก็งกำไร