ฟิวเจอร์ส – Futures


ฟิวเจอร์ส คืออะไร?

ฟิวเจอร์ หรือ สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures) คือ สัญญาระหว่าง ผู้ซื้อ และ ผู้ขาย ที่ตกลงว่าจะซื้อขายสินค้าหรือสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ โดยจะทำการชำระเงินและส่งมอบสินค้ากันในอนาคต ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามตามสัญญา กล่าวคือ ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องซื้อและขายสินค้าตามจำนวนและราคาที่ได้ตกลงกันไว้ ไม่ว่าราคาของสินค้าจะต่างจากที่ตกลงกันไว้มากแค่ไหนก็ตาม เราสามารถแบ่งสินค้าหรือสินทรัพย์อ้างอิงที่ใช้ในการซื้อขายฟิวเจอร์สออกได้เป็น 2 กลุ่ม ซึ่งได้แก่:

1. สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Futures) เราสามารถแบ่งสินค้าโภคภัณฑ์ออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ สินค้าเกษตร สินค้าประเภทโลหะ และ สินค้าประเภทพลังงาน โดยในประเทศไทยเรามีตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (Agricultural Futures Exchange หรือ AFET) สำหรับซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ซึ่งมีสินค้าอยู่ประมาณ 6 รายการได้แก่ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ข้าวขาว 5% ยางแท่ง น้ำยางข้น แป้งมันสำปะหลัง และ มันเส้น

2. สินทรัพย์ทางการเงิน (Financial Futures) เช่น หุ้น พันธบัตร อัตราดอกเบี้ย ดัชนีราคาหลักทรัพย์ และ เงินตราต่างประเทศ เป็นต้น โดยมีตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Thailand Futures Exchange หรือ TFEX) เป็นศูนย์กลางการซื้อขายอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากสินค้าเกษตรกรรม