พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond)


พันธบัตรรัฐบาล คืออะไร?

พันธบัตรรัฐบาล หรือ Government Bond คือ ตราสารหนี้ประเภทหนึ่งที่ออกโดยกระทรวงการคลังและบริหารโดยธนาคารแห่งประเทศไทย มีจุดประสงค์เพื่อระดมเงินจากนักลงทุน ประชาชน สถาบันการเงิน หรือ องค์กรใด ๆ ก็ตาม โดยรัฐบาลมีฐานะเป็นลูกหนี้และมีภาระผูกพันในการชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ให้แก่ผู้ถือพันธบัตรซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ พันธบัตรรัฐบาลจัดเป็นตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นต่ำมาก ๆ จนสามารถจัดได้ว่าเป็นตราสารที่ปราศจากความเสี่ยง