พอร์ตหุ้น


ความหมายของ “พอร์ตหุ้น”

คำว่า “พอร์ตหุ้น” หมายความว่าอย่างไร? พอร์ตหุ้นหรือพอร์ตการลงทุน (Investment Portfolio) คือการกลุ่มของหลักทรัพย์ต่าง ๆ เช่น หน่วยลงทุน, หุ้น หรือ พันธบัตร เป็นต้น พอร์ตการลงทุนในที่นี้จึงหมายถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หลาย ๆ ประเภท โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการลงทุน ซึ่งก็คือการสร้างผลตอบแทนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้

คนทั่วไปสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (หรือที่เราเรียกกันว่า พอร์ตหุ้น) ได้กับบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) หรือตามธนาคารต่าง ๆ ที่มีส่วนของหลักทรัพย์อยู่ด้วยเช่น ธนาคารกรุงเทพ โดยทั่วไปแล้วประเภทของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ บัญชีเงินสด (Cash Account), บัญชีวางเงินล่วงหน้า (Cash Balance Account) และ บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance Account)