ประเภทเครื่องหมาย (Sign)


เครื่องหมายกำกับหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้ เครื่องหมาย สัญลักษณ์พิเศษเพื่อกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นการแจ้งให้ประชาชนและผู้ลงทุนทราบถึงสถานการณ์และเงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์ เราสามารถเข้าไปดูปฏิทินหลักทรัพย์ (ข้อมูลสิทธิประโยชน์) ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ดูรูปตัวอย่างด้านล่าง) ผู้ซื้อหลักทรัพย์จะไม่ได้รับสิทธิที่กำหนดไว้ หลังจากที่หลักทรัพย์ได้ขึ้นเครื่องหมายแล้ว

เครื่องหมาย ความหมาย
XD ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับสิทธิเงินปันผล (Excluding Dividend)
XA ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับสิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น (Excluding All)
XE ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับสิทธิในการแปลงสภาพหลักทรัพย์ (Excluding Exercise)
XI ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับสิทธิรับดอกเบี้ย (Excluding Interest)
XM ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ (Excluding Meetings)
XR ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับสิทธิจองหลักทรัพย์ออกใหม่ (Excluding Right)
XS ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อ หลักทรัพย์ระยะสั้น (Excluding Short-term Warrant)
XT ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบแสดงสิทธิซื้อหลักทรัพย์เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Excluding Transferable Subscription Right)
XW ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ (Excluding Warrant)
XN ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน (Excluding Capital Return)
NP มีข่าวสารหรือสารสนเทศต้องชี้แจงหรือรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ (Notice Pending)
NR ได้ชี้แจงข่าวสารหรือสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ปลดเครื่องหมาย NP และขึ้นเครื่องหมาย NR เป็นเวลา 1 วัน (Notice Received)
NC หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน (Non Compliance)
H ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว (Halt) เป็นเครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวโดยแต่ละครั้ง มีระยะเวลาไม่เกินกว่าหนึ่งรอบการซื้อขายซึ่งตลาดหลักทรัพย์มีหลักเกณฑ์ในการขึ้น เครื่องหมาย H ดังนี้

  1. มีข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์ หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์ซึ่ง ตลาดหลักทรัพย์ยังไม่ได้รับรายงานจากบริษัท และอยู่ในระหว่างการสอบถามข้อ เท็จจริง และรอคำชี้แจงจากบริษัท และตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบริษัทสามารถชี้แจงได้ในทันที
  2. ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งน่าสงสัยว่าจะมีผู้ลงทุนบางกลุ่ม ทราบข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญ และอยู่ในระหว่างการสอบถามข้อเท็จจริงจากบริษัท และตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบริษัทสามารถชี้แจงได้ทันที
  3. บริษัทร้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างรอการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญ และตลาด หลักทรัพย์เห็นว่าบริษัทสามารถชี้แจงได้ในทันที
  4. มีเหตุอื่นใดที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น
SP ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว (Suspension) เป็นเครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยแต่ละครั้ง มีระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งรอบการซื้อขายซึ่งตลาดหลักทรัพย์มีหลักเกณฑ์ในการขึ้น เครื่องหมาย SP ดังนี้

  1. เมื่อเกิดกรณีเช่นเดียวกับข้อ 1 ถึง 3 ของการขึ้นเครื่องหมาย H และตลาดหลักทรัพย์ เห็นว่าบริษัทไม่สามารถชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลได้ในทันที
  2. บริษัทฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลง ตลอดจนหนังสือเวียน ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทปฏิบัติตาม
  3. บริษัทไม่นำส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนด
  4. หลักทรัพย์อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนหรืออยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานภาพเพื่อให้ พ้นข่ายการถูกเพิกถอน
  5. หลักทรัพย์จะครบกำหนดเวลาในการไถ่ถอนหรือการแปลงสภาพหรือการใช้สิทธิหรือ การขายคืน
  6. มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการซื้อขายหลักทรัพย์

[ข้อมูลจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย]


ตัวอย่างปฏิทินหลักทรัพย์

เข้าไปดูปฏิทินหลักทรัพย์ (ข้อมูลสิทธิประโยชน์)


ตัวอย่างเครื่องหมาย XR

เครื่องหมาย xr - iec

ยกตัวอย่าง: รูปด้านบนจากโปรแกรม Streaming Pro แสดงรายชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมด 4 ตัว (JAS, KTB, BANPU, IEC) จะเห็นได้ว่า IEC มีเครื่องหมาย (XR) กำกับต่อท้ายอยู่ ซึ่งหมายความว่าราคาที่เสนอซื้อหรือเสนอขายเป็นราคาที่ไม่รวมไปถึงสิทธิใน การจองซื้อหลักทรัพย์ใหม่ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ ในการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์คราวนั้น