บริษัทหลักทรัพย์ (Broker)


ความหมาย “บริษัทหลักทรัพย์”

คำว่า “บริษัทหลักทรัพย์ ” หมายความว่าอย่างไร? บริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์ หรือ Broker) คือบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และได้ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องเป็นบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนจึงจะสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ผ่านเข้าสู่ระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตรงได้

รูปแบบการประกอบกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ไม่ได้มีเพียงแค่ การเป็นนายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ แต่อาจรวมไปถึง กิจการค้าหลักทรัพย์ กิจการที่ปรึกษาการลงทุน กิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ กิจการจัดการลงทุนด้วย โดยในแต่ละประเภทก็ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก่อนถึงจะมีสิทธิดำเนินกิจการได้

บริษัทหลักทรัพย์ หรือ โบรกเกอร์ จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่คนกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนเท่านั้น โบรกเกอร์จะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบริการต่าง ๆ ที่ให้แก่ลูกค้าในทุกขั้นตอนอยู่ตลอดเวลาเช่น การเปิดบัญชี ดูแลแนะนำให้คำปรึกษาในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีความสนใจในการลงทุนควรศึกษาและพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ของโบรกเกอร์ก่อนที่จะเลือกใช้บริการเพื่อหาบริษัทหลักทรัพย์ที่เหมาะสมต่อความต้องการ