บริการ (SERVICE)


Services

หุ้นกลุ่มบริการ: กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจในสาขาบริการที่มิใช่บริการทางการเงินหรือไม่ได้ถูกระบุเฉพาะเจาะจงให้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น สามารถแบ่งได้เป็นห้าหมวดธุรกิจได้แก่ การแพทย์ (Health Care Services), สื่อและสิ่งพิมพ์ (Media & Publishing), บริการเฉพาะกิจ (Professional Services), พาณิชย์ (Commerce), การท่องเที่ยวและสันทนาการ (Tourism & Leisure), ขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics)


การแพทย์ (HELTH)

  • ผู้ให้บริการทางการแพทย์ ทันตแพทย์ ศัลยกรรมความงาม การฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพทางกายอื่น ๆ

สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

  • ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: [1] ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสื่อด้านต่าง ๆ ได้แก่ สื่อบันเทิง เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ ละคร และรายการบันเทิงต่าง ๆ รวมถึงผู้ให้บริการด้านความบันเทิงอื่น ๆ เช่นโรงหนัง โรงละคร เป็นต้น, ผู้กระจายภาพและเสียงเช่นสถานีวิทยุโทรทัศน์, ผู้ผลิตและจัดทำสื่อโฆษณาต่าง ๆ เช่น Advertising Agency [2] ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ และผู้ผลิตหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

บริการเฉพาะกิจ (PROF)

  • บริษัทที่ให้บริการเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้หมวดธุรกิจใด เช่น การศึกษา ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และผู้ให้บริการบำบัดของเสีย เป็นต้น หมายเหตุ: ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจจะให้บริการโดยเฉพาะแก่ธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได้ เช่น ที่ปรึกษาทางอหังสาริมทรัพย์ก็ให้อยู่ในหมวดนี้

พาณิชย์ (COMM)

  • พิจารณาจาก 2 ปัจจัยประกอบดังนี้: ผู้ให้บริการจำหน่ายสินค้าทั้งแบบค้าปลีกและค้าส่งให้แก้ผู้บริโภค ทั้งที่มีหน้าร้านเป็นสถานที่จัดจำหน่าย เช่น ห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า ดิสเคาท์สโตร์ ซุปเปอร์สโตร์ ร้านสะดวกซื้อ และการขายที่ไม่มีหน้าร้าน เช่น การขายผ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์, สินค้าที่จำหน่ายต้องเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายสำหรับผู้บริโภค จะเป็นสินค้าจากหลายหมวดก็ได้

การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

  • ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักชั่วคราวต่าง ๆ และผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่นบริษัทนำเที่ยว, ผู้ประกอบกิจการสถานที่เพื่อการพักผ่อน สันทนาการ และทัศนศึกษา เช่น สวนสัตว์ สถานบันเทิง สถานที่ออกกำลังกาย และสนามกีฬา

ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

  • ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งในทุก ๆ ช่องทาง ตัวอย่างเช่น ขนส่งทางอากาศ เช่น สนามบินและสายการบิน ผู้ให้บริการขนส่งทางน้ำ เช่น ท่าเรือและบริษัทเดินเรือ ผู้ให้บริการขนส่งทางรถไฟและการขนส่งทางบกอื่น ๆ และผู้รับส่งสินค้าแบบครบวงจร (Logistics), ผู้รับฝากสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง