ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)


Financials

หุ้นกลุ่มธุรกิจการเงิน: กลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินต่าง ๆ เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทประกันภัยเป็นต้น สามารถแบ่งได้เป็นสามหมวดธุรกิจได้แก่ ธนาคาร (Banking) เงินทุนและหลักทรัพย์ (Finance & Securities) ประกันภัยและประกันชีวิต (Insurance)


ธนาคาร (BANK)

  • ผู้ที่ประกอบธุรกิจธนาคารตาม พ.ร.บ การธนาคารพาณิชย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกิจการในลักษณะเดียวกันที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายพิเศษ

เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

  • ผู้ประกอบธุรกิจบริษัทเงินทุน ลิสซิ่ง แฟกเตอริ่ง บัตรเครดิต สินเชื่อเพื่อการบริโภค บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และผู้ให้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์อื่น ๆ (ในกรณีของการเช่าซื้อจะต้องไม่เป็นผู้ให้บริการหรือขายสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยตรง)

ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

  • ผู้ที่ประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ ประกันภัย พ.ร.บ ประกันชีวิต รวมทั้งกิจการในลักษณะเดียวกันที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายพิเศษ