ทรัพยากร (RESOURC)


Resources

หุ้นกลุ่มทรัพยากร: กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการแสวงหา หรือจัดการทรัพยากรต่าง ๆ เช่น การผลิตและจัดสรรเชื้อเพลิง พลังงาน และการทำเหมืองแร่เป็นต้น สามารถแบ่งได้เป็นสองหมวดธุรกิจได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities) และ เหมืองแร่ (Mining)


พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

  • ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ผู้ผลิต สำรวจ ขุดเจาะ กลั่น และตัวแทนจำหน่ายพลังงานธรรมชาติในรูปต่าง ๆ เช่น น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ, ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่นไฟฟ้า ประปา และแก๊ส

วัสดุก่อสร้าง (MINE)

  • ผู้สำรวจเหมืองแร่ ทำเหมืองแร่ ถลุงแร่ และตัวแทนจำหน่ายแร่โดยแร่เหล่านี้เป็นแร่ธาตุต่าง ๆ ทั้งที่เป็นโลหะและอโลหะ แต่ไม่รวมถึงแร่ธาตุที่ให้พลังงาน