ตั๋วเงินคลัง – Treasury Bill


ความหมาย “ตั๋วเงินคลัง”

“ตั๋วเงินคลัง” หมายความว่าอย่างไร? T-Bill คืออะไร? Treasury Bill, T-Bill หรือ ตั๋วเงินคลัง คือ ตราสารหนี้ระยะสั้นประเภทไม่มีดอกเบี้ยที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีรัฐบาลเป็นผู้ออกจำหน่ายเพื่อกู้ยืมเงินจากประชาชน ราคาเสนอขายของ ตั๋วเงินคลัง จะต่ำกว่าจำนวนเงินตามหน้าตั๋วซึ่งทำให้เกิดเป็นส่วนลด (Discount) และเมื่อถึงกำหนดไถ่คืน ผู้ถือตั๋วเงินคลังก็จะได้รับเงินตามหน้าตั๋วนั้น ยกตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนซื้อตั๋วเงินคลังที่มีราคาหน้าตั๋ว 100 บาท ได้มาในราคา 97 บาท พอครบกำหนดไถ่ถอนนักลงทุนจะได้เงินกลับมา 100 บาท โดยผลต่าง 3 บาท ที่ได้มาคือผลตอบแทน

วัตถุประสงค์หลัก ๆ สำหรับการออก Treasury Bill หรือ ตั๋วเงินคลัง คือ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารนโยบายการคลัง และเพื่อเป็นการสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นให้แก่ตลาดการเงินของประเทศ โดยตั๋วเงินคลังจะมีอายุตั้งแต่ 7, 14, 21, 28, 90 และ 180 วัน