ตลาดหุ้น


ความหมายของ “ตลาดหุ้น”

คำว่า “ตลาดหุ้น” หมายความว่าอย่างไร? ตลาดหุ้น หรือ ตลาดหลักทรัพย์ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: The Stock Exchange of Thailand หรือ SET) คือตลาดศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่นหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ และวอร์แรนท์ เป็นต้น ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทต่าง ๆ ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถูกควบคุมดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. การซื้อขายหลักทรัพย์ต่าง ๆ สามารถทำได้โดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้ดัชนีเป็นหน่วยวัดเรียกว่า (SET INDEX) คือตัวเลขที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมดในตลาด มีหน่วยวัดเรียกเป็นจุด

เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยแบ่งเป็นสองเวลาคือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย ได้แก่ 10 โมงถึงเที่ยงครึ่ง (10.00 – 12.30) – Morning Trading Session – และบ่าย 2 ครึ่งถึง 4 โมงครึ่ง (14.30 – 16.30) – Afternoon Trading Session – มีช่วงพักครึ่งวันเป็นเวลา 2 ชั่วโมง (Intermission) ตั้งแต่ 12:30 – 2:30