ดัชนี SET Index


ความหมายของ “ดัชนี SET Index”

คำว่า “ดัชนี SET Index” หมายความว่าอย่างไร? ดัชนี SET Index คือดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคำนวณได้จากหุ้นสามัญจดทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ ดัชนี SET Index เป็นการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาด โดยการเทียบมูลค่าตลาดในปัจจุบันของหลักทรัพย์ (Current Market Value) กับมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ในวันฐานของหลักทรัพย์ (Base Market Value) ซึ่งก็คือวันที่ 30 เมษายน ปี 2518 โดยมีค่าดัชนีเริ่มต้นที่ 100 จุด ใช้สูตรการคำนวณดังต่อไปนี้:

SET Index = (Current Market Value / Base Market Value) x 100

SET50: คือดัชนีราคาหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้ในการแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวแรกที่มีมูลค่าตลาดสูงและมีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงอย่างสม่ำเสมอเรียงตามลำดับ ใช้สูตรและวิธีการคำนวณเป็นเช่นเดียวกับการคำนวณ SET Index แต่ใช้ฐานวันที่ 16 สิงหาคม ปี 2538 และมีค่าดัชนีเริ่มต้นที่ 100 จุดเช่นเดียวกัน

SET100: เช่นเดียวกับ SET 50 แต่แสดงความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 100 ตัวแรก การปรับรายการหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณ SET50 และ SET100 จะมีขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี

ยกตัวอย่าง: วันนี้ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวลงอย่างรุนแรงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยปิดตลาดที่ 1,210 จุด ลดลงกว่า 60 จุด เข้าใกล้ระดับ 1,200 จุด ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญ…