ดอกเบี้ยทบต้น (Compound Interest)


ดอกเบี้ยทบต้น

ดอกเบี้ยทบต้น หรือ Compound interest คือ การคำนวณดอกเบี้ยโดยการนำดอกเบี้ยของแต่ละงวดมารวมเป็นเงินต้นของงวดต่อ ๆ ไปในอนาคต (ทบต้น) ทำให้ดอกเบี้ยที่จะได้รับในงวดถัด ๆ ไปเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (อัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม แต่ผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้น) เพราะดอกเบี้ยของงวดที่ผ่านมาได้ถูกรวมอยู่ในเงินต้น จึงเป็นที่มาของคำว่า “ดอกเบี้ยทบต้น”

ความมหัศจรรย์ของ ดอกเบี้ยทบต้น คือ เงินต้นที่จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยอัตโนมัติ และเมื่อเงินต้นเพิ่มขึ้น ดอกเบี้ยที่ได้รับจึงเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนไปด้วย โดย 3 ปัจจัยที่สำคัญคือ อัตราดอกเบี้ย เวลา และ การนำดอกเบี้ยมาลงทุนเพิ่ม (ทบต้น) ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ ผลตอบแทนก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อย ๆ


ดอกเบี้ยทบต้น


การคำนวณดอกเบี้ยทบต้น

คำนวณดอกเบี้ยทบต้น: เราสามารถใช้สูตร Future Value (มูลค่าอนาคต) เพื่อคำนวณผลตอบแทนของดอกเบี้ยทบต้นอย่างง่ายได้ ยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่าให้เงินต้นเท่ากับ 1 ล้านบาท และอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี ผ่านไป 10 ปีเราจะมีเงินเท่าไหร่? คำตอบคือ 2,593,742.46 บาท

Future Value = 1,000,000 * (1.10)^10

ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นว่าในแต่ละปีจะมีเงินเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จากการลงทุนด้วยเงิน 1 ล้านในปีแรกที่อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี จะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนจากดอกเบี้ยต่อปีจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นและเร็วขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปีที่ 10 เราจะมีเงินมากถึง 2.6 ล้านบาท และหากฝากต่อเรื่อย ๆ จนถึงปีที่ 30 เราก็จะมีเงินถึง 17 ล้านบาท

หากลองคิดดูเล่น ๆ ว่าคุณสามารถลงทุนในตลาดหุ้นและได้ผลตอบแทนที่ 30% ต่อปี ด้วยเงินต้นเพียง 1 ล้านบาท คุณจะมีเงินทั้งหมด 13.8 ล้านบาทในปีที่สิบ, 190 ล้านบาทในปีที่ 20 และ 2.6 พันล้านบาทในปีที่ 30! ดอกเบี้ยทบต้น จึงถูกเปรียบเทียบให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ลำดับที่ 8 ของโลก

Year Year Interest Total Interest Balance
1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 1,100,000.00
2 $ 110,000.00 $ 210,000.00 $ 1,210,000.00
3 $ 121,000.00 $ 331,000.00 $ 1,331,000.00
4 $ 133,100.00 $ 464,100.00 $ 1,464,100.00
5 $ 146,410.00 $ 610,510.00 $ 1,610,510.00
6 $ 161,051.00 $ 771,561.00 $ 1,771,561.00
7 $ 177,156.10 $ 948,717.10 $ 1,948,717.10
8 $ 194,871.71 $ 1,143,588.81 $ 2,143,588.81
9 $ 214,358.88 $ 1,357,947.69 $ 2,357,947.69
10 $ 235,794.77 $ 1,593,742.46 $ 2,593,742.46